Vår analysmetod PDF Skriv ut Skicka sidan

Charity Ratings analysmetod syftar till att identifiera de organisationer som uppnår bästa möjliga resultat. Metoden är problemfokuserad och kombinerar kvantitativa och kvalitativa parametrar i de tre faserna sektor-, problem- och organisationsanalys.

I kartläggningen av en specifik del eller inriktning inom ideell verksamhet, en s k sektor- och problemanalys, definierar vi den aktuella sektorns bakgrund, nuläge, struktur, uppbyggnad och utveckling. Vidare kartlägger vi sektorns övergripande problemställningar och vilka organisationer som är verksamma inom området och som strävar efter att hitta lösningar på de specifika problemen.

Kvantitativa och kvalitativa bedömningsparametrar

Målsättningen är även att sektoranpassa organisationsanalysens parametrar i syfte att kunna tydliggöra för givare vilka organisationer som uppnår bästa möjliga resultat. Bland de kvalitativa bedömningsparametrarna finns bland annat organisationens leveransförmåga, med utgångspunkt i dess fokus, djup och räckvidd. Vi utvärderar även organisationens styrning, ledning, kontroll och organisatoriska förmåga. Till detta lägger vi sedan kvantitativa parametrar som organisationens effektivitet, ändamålstillväxt, samt sparade reserver i förhållande till hur kassaflöde och framtida resursbehov varierar.

Sammanställning, redovisning och publicering

Analysresultatet sammanställs i rapportform tillsammans med enskilda rapporter för de organisationer som kvalificerat sig till en rekommendation. Materialet presenteras för en referensgrupp och ges ut på remiss till berörda parter.

Den slutgiltiga rapporten och rekommendationen sammanställs därefter för publicering. I utvalda sektoranalyser sker denna publicering exklusivt för referensgruppen och berörda organisationer under en tremånadersperiod. Därefter blir rapporten offentlig. I de fall vi genomför individuellt anpassade analyser sker ingen publik publicering, om inte uppdragsgivaren önskar det.

 

Läs mer om Charity Ratings analysmetod i vårt styrdokument

 

CHARITY RATING

Brahegatan 30, 7 tr, 114 37 Stockholm

0737-170573 
info[at]charityrating.org

Organisationsnummer: 802430-8788
Bankgiro: 5798-9980

 

Dela